Vad innebär psykiska problem?

Hur definieras ett psykiskt problem? Till skillnad från sjukdom i traditionell bemärkelse där man syftar till att något är fel i kroppen rent fysiskt, så innebär psykiska problem att någonting är fel i en människas känsloliv eller i en människas hjärna. I regel så kan man dock dela upp psykiska problem i olika8eab31050b5c3b087f80f9f101361871 huvudkategorier. Dessa är “psykisk störning” eller även kallat “psykisk ohälsa” och “psykisk sjukdom”. Vad som skiljer dessa åt är att en störning eller en psykisk ohälsa generellt sätt innebär en typ av psykosocial avvikelse, det vill säga att man avviker lite från vad som anses vara normalt i sitt känsloliv. En psykosocial avvikelse syftar till att förklara att problem är främst emotionella och inte organiska eller biologiska, d.v.s utifrån genetiska anlag eller fysiska störningar i hjärnan.

Psykisk störning och psykisk ohälsa

Psykiska störningar eller psykisk ohälsa innefattar allt som har att göra med temporära psykiska besvär såsom kort depression, tillfällig ångest, tillfälliga ätstörningar eller andra emotionella avvikelser. Viktigt är dock att nämna att dessa besvär också kan härledas utifrån biologiska förutsättningar, precis som psykiska sjukdomar, dock inte nödvändigtvis. Vissa psykiska besvär saknar helt biologisk grund och har med personlighet och omgivning att göra. Men en annan anledning till att man inte benämner alla besvär som sjukdomar är för att anledningen kan fortfarande vara okänd. Patienter med psykisk störningar eller psykisk ohälsa hamnar i regel hos psykiatrin.

Psykiska sjukdomar

Om man istället benämner ett tillstånd som en psykisk sjukdom så innebär detta att det finns en biologisk avvikelse. Dessa typer av sjukdomar innefattar vanföreställnings-syndrom som exempelvis schizofreni och olika typer av psykoser. Oftast finns det olika typer av mediciner framtagna för att hjälpa folk med psykisk sjukdom och patienter behöver oftast mer än en psykiatriker för att kunna bli friska eller hjälpta.

Kategorier

Man klassificerar psykiska problem i olika kategorier. Dessa är kognitiva eller organiska, drogrelaterade, vanföreställnings-syndrom såsom schizofreni, affektiva störningar, neurotiska eller en somatoform störning, beteenderubbningar, personlighetsstörningar och mental retardation eller störningar i psykologisk utveckling.